Cài đặt hệ tọa độ VN trên các máy GPS cầm tay của Garmin

Cài đặt hệ tọa độ VN trên các máy GPS cầm tay của Garmin

  1. VN-2000

Truy cập vào Setup để đặt lại hệ tọa độ cho máy như sau:

a. Trên dòng Position format  (với các dòng máy GPSMAP 62, MAP78, eTrex, Oregon, Montana…) hoặc Location format (với máy GPS 72H) chọn User UTM grid và thay đổi như sau:

  • Kinh tuyến trục (Long titude Original): E 105, 106 hoặc 108… tùy vào từng địa phương
  • Scale: =0.9996 với múi chiếu 6o

                      =0.9999 với múi chiếu 3o

  • False Easting: 500000
  • False Northing: 0.0

b. Trên Map Datum: chọn User và cài đặt thông số chuyển đổi như sau:

– Dx= -192

– Dy= -39

– Dz=-111

Các giá trị khác không đổi

Cài đặt hệ tọa độ HN-72 trên các máy GPS cầm tay của Garmin

Bước 1. Truy cập vào Setup để đặt lại hệ tọa độ cho máy như sau:

a. Trên dòng Location format:

  • Kinh tuyến trục (Long titude Original): E 105, 106 hoặc 108… tùy vào từng địa phương
  • Scale: 1.000
  • False Easting: 500.000
  • False Northing: 0.0

b. Trên MAP DATUM: WGS 84

Bước 2: Chọn một điểm đã có mốc tọa độ chuẩn ngoài thực địa (Xt và Yt) và tiến hành đo được giá trị đo: Xđ và Yđ, tiến hành tính lại các tham số hiệu chỉnh như sau:

Ví dụ: Xt= 582300; Yt= 2321600 và Xđ=582750; Yđ= 2321431. Tính các giá trị sau:

∆Y= Yt – Yđ = 2321600 – 2321431 = 169

∆X= Xt – Xđ = 582300 – 582750 = -450

 Quay lại màn hình Setup vào Location format thay các giá trị như sau:

False E= 500.000 + ∆X

False N= ∆Y

Các giá trị khác không đổi, như vậy máy đã được cài đặt hệ HN-72

Tham khảo thêm : Gps 2 tần

Trả lời