Tags "topcon at b4"

  • Hướng dẫn các bước đo cao độ bằng máy thủy bình

    Cao độ là một trong những thông số quan trọng trong việc thiết kế các công trình xây dựng, vẽ lên bản đồ chi tiết bề mặt của địa hình hay lấy số liệu trong san lắp mặt bằng. Vì vậy nên công việc lấy dữ liệu cao độ chính xác là rất cần thiết, mà một...

    Chi tiết

Tìm kiếm sản phẩm